Skip to content

Algemene voorwaarden

Al het onderstaande is van toepassing op de website larissablok.com. Door deze site te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer.

Hier kun je onze officiële algemene voorwaarden en privacy policy vinden. Qua privacy komt het er in het kort op neer dat jouw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinde dan dat ik je informatie kan toesturen van leuke blog berichten, informatie over je training en/of andere aanbiedingen. En je kunt je ten alle tijden weer uitschrijven.

Annulering behandelingen, workshops, evenementen door deelnemer

 1. Annulering van een online programma, workshop, behandeling of evenementvdient 48 uur van tevoren plaats te vinden via de mail info@larissablok.com. Daarna tot de aanvangstijd van de behandeling breng ik 50% van de kosten in rekening. Meldt u niet of na aanvangstijd af, dan ben ik genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen.
 2. Annulering van deelname aan een online evenement, eendaagse cursus of retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@larissablok.com en is geldig nadat je daar een bevestiging van hebt gehad. Bij annulering van deelname geldt het volgende:
 3. Tot 30 dagen voor aanvang van een evenement, eendaagse cursus of retraite kan de deelnemer zijn of haar inschrijving annuleren en reken ik alleen annuleringskosten van €25,00.
 4. Binnen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van een retraite kan de deelnemer zijn of haar inschrijving annuleren, in welk geval 50% van het programma of de retraite in rekening worden gebracht.
 5. Indien deelnemer zijn of haar inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de retraite wordt 100% van de retraite in rekening gebracht.
 6. Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retraite, worden de reeds betaalde evenement, eendaagse cursus of retraite-kosten niet terugbetaald.
 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retraite deel te nemen bied ik de mogelijkheid om a) een vervanger te sturen of b) tot 7 dagen voor aanvang van het evenement een voucher aan te vragen die je kunt inzetten voor een ander evenement (van hetzelfde bedrag). Neem hiervoor contact op via info@larissablok.com. Een inschrijving voor een evenement is uitgezonderd voor het herroepingsrecht.
 8. Deelname aan een online cursus of evenement, een behandeling, workshop of retraite geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van de geboden behandeling of (online) programma. Het afzien van deelname aan de behandeling of het (online) programma geeft de deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde behandeling, workshop, retraite of online programma en ook geen recht op een vervangende behandeling of (online) programma.
 9. Deelnemers kunnen een reis- en of annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeraar om onvoorziene kosten van annulering te dekken.

Annulering en wijziging door Larissa Blok

 1. Larissa Blok behoudt zich het recht om een online programma, een behandeling, workshop of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent(en) of overmacht (zoals een (nieuwe) uitbraak van een pandemie, of aangescherpte Corona-maatregelen). In geval van het bovenstaande worden de door de deelnemers reeds betaalde behandeling, workshop of retraite-kosten volledig vergoed door Larissa Blok.
 2. Larissa Blok behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, online programma´s, behandelingen, workshops, retraites, retraite-kosten, docenten, locatie, karakter en data van de programma´s, workshops en retraites ten allen tijde te wijzigen.
 3. Larissa Blok is niet gebonden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht (een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt). Een voorbeeld van overmacht zijn weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden kan bijvoorbeeld een geplande wandeling geen doorgang vinden. Larissa Blok zal in dit geval desgewenst een vervangende activiteit aanbieden.

Aansprakelijkheid en risico acceptatie

 1. Larissa Blok verplicht zich de behandeling, de workshop, retraite of online programma naar inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Larissa Blok is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de behandeling, evenement, workshop, retraite of online programma, inclusief alle activiteiten tijdens het  vervoer naar en van de behandeling, eendaagse cursusdag, evenement, workshop of retraite. Deelnemer neemt deel aan de behandeling, eendaagse cursusdag, evenement, workshop, retraite of online programma (en alle activiteiten binnen workshop, retraite) op eigen risico en zal ten aanzien van Larissa Blok geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.

    Door aan de behandeling/workshop/eendaagse cursusdag/weekend/retraite/online programma deel te nemen verklaart deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

Copyright.

 1. Alle teksten die ik heb geschreven voor mijn website, workshops, behandelingen, retraites en de online programma´s mogen NIET worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Larissa Blok.

Geen aansprakelijkheid

De informatie op Larissa Blok.com is met veel enthousiasme en de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet uit te sluiten  Ik kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

De informatie op kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een behandelaar, medisch specialist of arts en is slechts een bron van algemene informatie en soms ook mijn persoonlijke visie op de onderwerpen. Raadpleeg bij lichamelijke of psychische klachten altijd eerst een (huis)arts.

Larissa Blok kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Larissa Blok is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Ik onderschrijf tot die tijd de stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

Ik selecteer mijn partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan ik met in acht neming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.